Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

Cele i zadania

Umiejętność wyznaczania celów jest elementem związanym z wykonywaniem jednego z najważniejszych obowiązków kierowniczych, którym jest planowanie.To właśnie od planowania i wyznaczenia celów rozpoczyna się proces kierowania każdą organizacją. Jedną z metod stosowaną w planowaniu i jednocześnie poprawiającą efektywność tego procesu jest zarządzanie przez cele. Zarządzanie przez cele angażuje kierowników i podległych im pracowników w proces wyznaczania celów, tworzy warunki do poszukiwania rozwiązań i motywuje poprzez realizację okresowych ocen efektywności.

Istotą tej metody jest zbudowanie środowiska pracy, w którym ludzie odczuwają satysfakcję z wykorzystania własnej wiedzy i doświadczeń oraz przejęcia odpowiedzialności za osiągane wyniki pracy. System ten pomaga w zrozumieniu przez pracowników, czego się od nich oczekuje, pomaga w planowaniu, ułatwia proces komunikacji, umożliwia ukierunkowanie się na cele strategiczne organizacji, a poprzez możliwość identyfikacji konkretnych osiągnięć daje szansę na obiektywną ocenę wykonywanej pracy. To co charakteryzuje proces stawiania celów i wykorzystania ich w procesie zarządzania, to fakt dokonywanych na ich podstawie trwałych zmian. Wyznaczenie celu zawsze oznacza zmianę, która wymaga oderwania się od rutyny codziennej pracy oraz poszukiwania nowych, lepszych sposobów wykonywania codziennych obowiązków.

Czym jest cel

Proces wyznaczania celów należy rozpocząć od zrozumienia i ujednolicenia znaczenia samego celu. Cel to precyzyjny opis pożądanego stanu docelowego, który chcesz osiągnąć biorąc pod uwagę określony czas oraz zasoby. W dobrze zdefiniowanym celu powinieneś uwzględnić takie czasowniki jak: poprawić, polepszyć, zwiększyć, usprawnić, zmniejszyć, zredukować. Istotne jest, aby w jasny sposób określały one poprawę istniejącego stanu, który zamierzasz osiągnąć wyznaczając cel. Przykład: „Podnieść wydajność o 10% w porównaniu do wyników osiągniętych na koniec ubiegłego roku …..” lub „obniżyć średni poziom kosztów stałych na wydziale o 5% w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego ……”, są celami wyraźnie opisującymi oczekiwaną poprawę. Natomiast opisy działania zawierające takie czasowniki jak wykonać, zrobić, dokończyć, przygotować są charakterystyczne dla zadań. „Przygotować raport do dnia …. „– to przykład zadania, które należy wykonać – to, jasno określona, powtarzalna rutyna. Natomiast „skrócić średni czas przygotowania raportu o 20 minut do dnia …. „ – to cel związany z obszarem raportowania oznaczający poprawę i zmianę, której należy dokonać, aby szybciej przygotowywać raporty.

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1