Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG
  • Cele jako standard działania

Cele jako standard działania

Zanim przystąpisz do wyznaczania celów wraz ze swoim zespołem warto zadbać o uspójnienie tego, co macie na myśli mówiąc „cel”. Nieporozumienia na tym tle mogą znacznie utrudnić proces planowania, nie mówiąc już o zbudowaniu porozumienia dotyczącego tego: ”po co?”, „co?” oraz „jak?” zrealizować.

 

Zespoły, które realizują z góry ustalone zadania i odpowiadają za osiągnięcie określonych wyników słowo cel będą najczęściej kojarzyły z targetem. Target odzwierciedla poziomem osiąganych wyników i jest wyrażony ilościowo lub wartościowo. Często celami określane są wykonywane zadania lub aktywności. Zadaniem takim może być na przykład realizacja wizyt sprzedażowych u klientów. Zadania takie prowadzą do wymiernych rezultatów i są mierzone za pomocą wskaźników KPI (Key Performance Indicators). Z założenia określona liczba wizyt u klientów powinna przełożyć się na zaplanowany rezultat, czyli target sprzedażowy. Skuteczność danej osoby jest oceniana na podstawie tego ile takich rozmów przeprowadzi i jaki wynik osiągnie. Taki typ aktywności, podlegają zwykle stałemu monitoringowi i okresowej ocenie, dokonywanej na podstawie przyjętych standardów.

 

To czy dana aktywność utrzymuje standard, czy też nie jest szacowane statystycznie. Oznacza to że każdy ze wskaźników KPI dotyczących poziomu danej, aktywności ma swój średni poziom. Czasami jest to również wartość minimum i maksimum w ramach, których może oscylować.Odchylenia od wartości standardowych mogą świadczyć o tymczasowym obniżeniu poziomu aktywności, co może przekładać się na osiągane wyniki (targety).

 

W przypadku utrzymujących się negatywnych odchyleń, firmy w pierwszej kolejności podejmują interwencje polegające na wzmożonym monitoringu zagrożonych aktywności, co ma przełożyć się na poprawę morale i wzmocnienie dyscypliny realizacyjnej. Wprowadzają działania coachingowe lub szkoleniowe z wpływem na kompetencje osób odpowiedzialnych za realizację tych aktywności. W bardzo krytycznych sytuacjach wymieniają składy zespołów i poszukują „świeżej krwi” na zewnątrz. Taki system pracy jest często określany mianem „zarządzania przez cele”, lecz precyzyjnie rzecz ujmując jest, to system performance management – czyli system zarządzania aktywnościami (efektywnością)

 

Obszary firmy związane z realizacją tego rodzaju aktywności lub inaczej „standardowych celów”, są dobrze znane menedżerom i pracownikom, zarówno od strony wymaganych kompetencji jak również niezbędnych zasobów. Stanowią rutynę działań organizacyjnych. Lecz należy pamiętać, że w określonych sytuacjach mogą wymagać radykalnych zmian. Sytuacja taka, może to mieć miejsce wówczas, kiedy stanie się oczywiste, że osiąganie zaplanowanych rezultatów nie wynika tylko i wyłącznie z obniżonego poziomu aktywności lecz także z ograniczonych możliwości rynkowych, nowych oczekiwań klientów lub intensywnych działań konkurencji.

 

Raz na jakiś czas firma powinna zweryfikować, czy aktywności które realizuje, nadal będą prowadzić do rezultatów których oczekuje. Jeśli nie, wówczas to moment kiedy powinna brać pod uwagę zupełnie inne cele – cele rozwojowe. Cele rozwojowe ukierunkowane na zmiany i poprawę tego co jest teraz. To, w wielu przypadkach pierwszy krok do opracowania nowej strategii. Nowa strategia = nowy model biznesowy + nowy model celów.

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1